BITI U POSLU:
RACIO JE NEOPHODAN,
BEZ EMOCIJA SE NE MOŽE

Moj konsultantski i coaching rad zasnovan je na nekoliko osnovnih principa i vrednosti koji čine osnovu svakog ugovora sa klijentima:

 • Ljudi žele da budu efikasni dok rade na poslu i u tome ih podržavam.
 • Pomažem u sprovođenju suštinskih promena kod klijenata – pojedinaca, timova, kompanija, organizacija. Pri tome nastojim da se obezbedi zdrava i dobronamerna radna atmosfera.
 • U radu koristim postojeća znanja i ekspertize koje pojedinci ili organizacije već imaju – ne otkrivam “toplu vodu”, već pomažem razvoju postojećih kapaciteta i delim stečeno profesionalno znanje i iskustvo.
 • Ne namećem “genijalna” rešenja već potpuno posvećeno slušam klijente kako bih saznala pravac potrebnog delovanja i obezbeđujem validnost svojih konsultantskih i coaching intervencija i aktivnosti.

METODOLOGIJA RADA – COACHING I KONSALTING PREMA POTREBAMA KLIJENTA !

Coaching i Konsalting za pojedince

POJEDINCI

Coaching i Konsalting za startupe

STARTUP

Coaching i Konsalting za porodicne firme

PORODIČNE FIRME

Coaching i Konsalting za kompanije

KOMPANIJE I KORPORACIJE

Coaching i Konsalting za javni sektor

JAVNI SEKTOR

RAD SA POJEDINCIMA

Prilikom rada sa pojedincima – “jedan na jedan”, kao coach sam fokusirana na razumevanje i analiziranje stila ponašanja i rada pojedinca, kao i na to kakav je rezultat svega toga za pojedinca.

Ja – “coach” i pojedinac “coachee”, radimo zajedno na razumevanju kako efikasnih tako i neefikasnih modela i navika u njegovom/njenom radu. Cilj zajedničkog rada je da se pronađe najbolje rešenje, namenski smišljeno za konkretnog pojedinca u konkretnom radnom kontekstu.

Tokom coachinga koristim i kombinujem veoma različite aktivnosti, a pri tome podrazumevam da se metodološki uklapaju sa potrebama konkretnog pojedinca, njegovog/njenog radnog okruženja i aspracija.

Coaching definišem kroz fokus na najčešća pitanja koja se pred pojedinca i stavljaju u realnom radnom okruženju.

Fokus može biti na: promeni liderskog stila, odnosu prema ocenama koje daju kolege, planiranju budućnosti, odlučivanju o nastavku ili promenama u karijeri, popravljanju veoma lošeg odnosa sa saradnicima… Većina ljudi uvidi pravu korist kroz proces individualnih konsultacija – “coachinga” – i dosta uspešno nalazi najbolje rešenje za konkretno pitanje.
Neka od fokus pitanja su:

 • Promocija na višu poziciju i moguće implikacije za pojedinca i tim.
 • Restruktuiranje koje kao rezultat kreira povećanje ili smanjenje lične odgovornosti.
 • Preuzimanje uloge posle neuspelog kolege/koleginice.
 • Lični autoritet za poslovnu ulogu u kojoj je pojedinac.
 • Usamljenost u ulozi lidera, vlasnika, rukovodioca – teret očekivanja i odgovornosti.
 • Rad sa osnivačem firme/kompanije na pripremi za prenošenje uloge i pozicije na sledeću generaciju.
 • Donošenje i komuniciranje teških poslovnih odluka.

Kako radim sa klijentima?

Prilikom rada sa pojedincima, kao coach sledim “društveno-tehnički” model koji u fokusu ima povezanost pojedinca u konkretnoj ulozi koju ima u organizaciji, prirodu konkretnih zadataka koje obavlja a u okviru sistema – organizacije u kojoj radi. Ova troslojna perspektiva pomaže u spoznaji da je pojedinac i njegov kontekst čine integrisani sistem koji utiče na samog pojedinca, saradnike i zadatke.

Na samom početku rada sa pojedincem definišem “ugovor” o tempu, obimu i ciljevima coaching procesa a u odnosu na realna radna opterećenja pojedinca. To praktično znači da se dogovaramo o konkretnom ritmu coaching sesija (nedeljnim, dvonedeljnim, mesečnim) kao i okviru potrebnog broja sesija (na primer – od 4 do 6 sesija), na čijem se kraju dogovara dalji rad (nastavak ili prekid). Svaka individualna coaching sesija traje od 60 do najduže 120 minuta.

RAD SA TIMOVIMA, GRUPAMA, SEKTORIMA, PODSISTEMIMA

Timovi, grupe, sektori, podsistemi u okviru većeg sistema konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija) veoma često odaju utisak kao da se radi o gotovo potpuno odvojenom “kosmosu”. Kroz proces koji sledim u radu sa timovima i sličnim organizacionim celinama, nastojim da im pomognem u boljem shvatanju i razumevanju svog poslovnog okruženja, svojih primarnih zadataka, veština koje imaju u odnosu na one koje su im potrebnije u datom preseku vremena, kao i da uvide i eliminišu sve ono što ih blokira i ometa u radu.

Identifikacija potrebe za razvoj tima i sličnih organizacionih celina, dešava se u sasvim različtim uslovima – nekada pri samom formiranju, ponekad tokom rada i angažovanosti tima na konkretnim zadacima ili pak, pri kraju realizacije posla u kome je tim učestvovao. Rukovodioci timova ili članovi timova ukazuju na potrebu za konsultantskom intervencijom na različite načine:

 • Mi smo novi tim i želimo da jedni druge – međusobno – bolje upoznamo sa stilom rada, pre nego što upadnemo u zamku loših radnih odnosa.
 • Ja sam novi rukovodilac u već postojećem timu i želim da podelimo kako svoje tako i ideje drugih članova tima, pre nego što se upustim u bilo kakve promene.
 • Imam priliku da kao jedan od vodećih rukovodilaca regrutujem potpuno nove članove tima, ali da pri tome ne “uznemirim” postojeći tim. Kako to da sprovedem?
 • Od nas grupe specijalista formiran je privremeni tim. Kako da počnemo sa zajedničkim radom?
 • Od mog tima sam dobio/la ocene da im moj stil rukovođenja nije od koristi – kako i šta da menjam?
 • Mi činimo tim koji postoji već dosta dugo. Došli smo do krajnjih granica kvalitetne komunikacije u timu i sada se suočavamo sa činjenicom da svako ima drugačiju ideju o tome kako da radimo dalje.
 • Zaposleni u mojoj radnoj jedinici su potpuno bezvoljni i izgledaju demoralisano. Želim da otkrijem pravi uzrok tome i da sagledam šta mogu da učinim da se to promeni.
 • Vodim projektni tim koji radi kao grupa individualaca a ne kao kolektiv. Želim da to promenim i da uradim nešto na uspostavljanju saradnje, ali na zdravim osnovama.
 • Moj tim, koji sam dugo vodio/la u skoroj budućnosti će biti rasformiran. Želim da završimo projekat na kvalitetan način, da moji saradnici dobiju zahvalnost za njihov angažman te da pomognem u njihovom budućem upošljavanju. Šta mogu da uradim?

 Kako radim sa klijentima?

Svi navedeni kao i mnogi drugi slučajevi mogu biti rešeni na brojne načine. Kao konsultant, praktikujem da istražim postavljeno pitanje/a, predložim neke korake za dalji rad, razmenjujem ideje u okviru konkretnog tima, grupe, sektora, podsistema a tek onda sprovodim konkretne aktivnosti koje bi trebalo da donesu promene.

Često se nameću rešenja kao što su “teambuilding” aktivnosti, relaksirani vikendi za članove tima i slično. Svakako, sva ovakva rešenja ponekad predstavljaju pravo zadovoljstvo. Ipak, ja sam sklonija da se ugovor o saradnji odnosi na konkretna radna i poslovna pitanja i da se na njima radi u realnim situacijama i to kroz potpuno iskrenu i posvećenu komunikaciju koja ima za cilj da pomogne timu i unapredi rad. Ovo najčešće realizujem kroz kombinaciju radionica, treninga i simulacije centra za procenu.

RAD SA FIRMAMA, KOMPANIJAMA I ORGANIZACIJAMA U CELINI

Rad sa celim organizacijama je izuzetno uzbudljivo iskustvo a istovremeno ogromna sreća za mene kao konsultanta. “Spoljna” pozicija koju kao konsultant/coach zadržavam, istinski pomaže da budem objektivna i potpuno otvorena za sva pitanja i probleme koji postoje kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija) bez prethodnog stava ili “toksikovanih” ideja. Ovo mi pomaže da u procesu konsultovanja ostanem iskreno radoznala i potpuno spremna da pitam i sasvim jednostavna pitanja. Ovakva perspektiva obezbeđuje uslove za otvorenost i saradnju između mene kao konsultanta i ljudi iz organizacije.

Najčešće, zadatak je otkriti prikrivene i neotkrivene skupove stavova i ponašanja kod zaposlenih, koji sprečavaju ili zaustavljaju efikasni rad kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija). Ljudi uviđaju da je potrebno nešto “srediti” pa mi se obraćaju pitanjima, kao što su:

 • Kakvo je dominatno raspoloženje ljudi kod nas u firmi?
 • Zašto dosta ljudi odlazi iz kompanije?
 • Preuzeo/Preuzela sam posao od roditelja, ali me njihovi zaposleni ne poštuju. Šta radim pogrešno?
 • Gde je nestala radna motivacija i pozitivni stavovi zaposlenih?
 • Kako možemo saznati zašto radimo ovako sporo u odnosu na druge?
 • Želim da promenim radne navike kod zaposlenih koje su važile dok je moj otac vodio posao. Šta treba da radim sa njima?
 • Zaposleni pružaju otpor novom menadžmentu. Gde nastaje problem i nerazumevanje?
 • Šta može da se uradi kako bi zaposleni mislili o svojoj budućnosti u ovoj organizaciji?

Kako radim sa klijentima?

Prilikom identifikacije oblasti koje treba menjati kod klijenta, sledim standardni proces kroz najčešće nekoliko koraka

 • Prikupljanje kvalitativnih podataka o konkretnim problemima, nejasnoćama, dobrim iskustvima iz prethodnog perioda i prakse, svega što je evidentno i relevantno kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija) od što većeg broja zaposlenih na svim organizacionim nivoima.
 • Analiziranje dobijenih podataka kroz “glasove” zaposlenih a kojima se identifikuju glavne teme za rad.
 • Prezentovanje nacrta izveštaja dobijenih rezultata u cilju dobijanja komentara i aktivnog promišljanja sa što većim brojem zaposlenih na svim organizacionim nivoima.
 • Rad na konačnoj verziji izveštaja sa svim dobijenim odgovorima.
 • Predlaganje potrebnih konkretnih konsultantskih aktivnosti, uz predlog vremenskog okvira i dinamike rada. Ovaj nacrt se prezentuje inicijatorima i relevantnim članovima rukovodioca, ili vlasnika, kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija) – tzv. strateškom timu.
 • Formulisanje i usvajanje plana za implementaciju konsultantskih intervencija i aktivnosti.
 • Rad sa zaposlenima kod konkretnog KLIJENTA (firma, kompanija, korporacija, organizacija) – pre svega sa članovima namenski struktuiranog projektnog tima.
 • Redovno praćenje statusa na projektu, u cilju provere očekivanog napredovanja kao i procena ostvarene promene na kraju projekta.
 • Završavanje projketa prema ugovorenim kriterijumima uz prezentovanje finalnog izveštaja.

Ovaj proces sledim u veoma različitim slučajevima i zahtevima od strane firmi, kompanija, organizacija – bilo da se radi o promenama na temu poslovne i radne kulture, procesa rada ili drugih većih promena kod klijenata. Suština je u tome da radim SA KLIJENTOM a ne aplicirajući proces na organizaciju i njenu postojeću strukturu. U radu sa firmama, kompanijama, organizacijama koristim talente i ideje zaposlenih, koji svakako da imaju ekspertsko znanje i iskustvo u domenu svog poslovanja. Konačno, ceo proces se odnosi na SISTEMSKU PROMENU koja se polako integriše a pri tome ne narušava radnu strukturu.